İYİ Partili Yaşar, Çankırı için Araştırma Önergesi Verdi

 İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Çankırı’da yaşa­nan sorunların tespiti ve bu sorunların çözülme­si için gerekli önlemlerin alınması için araştırma önergesi verdi. Konuyla il­gili olarak İYİ Parti Çankırı İl Başkanlığı’ndan yapı­lan açıklamada, Samsun milletvekili Bedri Yaşar ile Çankırı ve ilçelerinde yapı­lan incelemeler sonucunda elde edilen veriler ışığın­da hazırlanan önergenin TBMM Başkanlığına sunul­duğu kaydedildi.

ÖNERGEDE NELER VAR?

İYİ Parti Samsun Milletve­kili Bedri Yalşar’ın TBMM Başkanlığına “Çankırı İli­mizde yaşanan sorunların araştırılarak, alınması gere­ken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. maddesi uyarınca Meclis araştırması açıl­masını için gereğini arz ve teklif ederiz.” ön yazısıyla başlayan önergede şu gö­rüşlere yer veriliyor:

“Çankırı Karatekin Üniversi-tesi’nde yaklaşık 15000 öğ­renci örgün eğitim görmek­tedir. Öğrenci sayısına göre planlama yapılmadığı için devlet yurdu konusunda sorun yaşanmaktadır. Bu yüzden şehir dışından oku­mak için gelen ve KYK yurt­larına yerleşemeyen öğ­renciler, özel yurtlara veya kiraladıkları evlere yüksek ücretler ödemek zorunda kalmaktadır.

“Eski Çankırı” olarak bilinen yerleşim yerleri Karatekin, Fatih, Tabakhane, İncirli Çeşme, Kırkevler ve Kara­taş mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları ge­cikmiş ve bir türlü başlatıla­mamıştır. Bu mahallelerde oturulamayacak kadar kötü durumda olan ve bu yüz­den boşaltılan çok sayıda konut bulunmaktadır.

Sit alanları korunarak bu bölgede bir an önce kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması gerekmekte­dir. Bu şekilde, bir taraftan Çankırı’nın konut ihtiyacı karşılanırken, diğer taraftan da üniversite öğrencilerin konut ve barınma ihtiyacı sağlanmış olacaktır.

Bunun dışında, Fatih Ma­hallesi Sarıbaba mevki ve Karataş Uzun yoldan Dev­let hastanesine çıkan yol geliş-gidiş olarak ulaşıma açılması yerinde olacaktır.

Ankara-Çankırı girişinden, Acı Çay Kıyısı, Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kam­püsü üzerinden süt fabrika­sı Kembağ Kastamonu yo­luna bağlanacak çevre yolu çalışmaları yıllardır bir türlü tamamlanamamıştır. Çevre yolu çalışmalarının biran önce tamamlanarak hizme­te açılması gerekmektedir.

Ayrıca sık sık kazların mey­dana geldiği Çubuk-Şaba­nözü-Orta Çerkeş otoyol şerit genişletme çalışması da gerçekleştirilememiştir. Şerit genişletme çalışması yerine bu yol üzerinde bo­zulan yerlere yama yapıl­makla yetinilmektedir.

Şehirler Türkiye’de de, Avrupa’da da tüm dünya ülkelerinde meydanları ile anılmaktadır. Çankırı’da kent meydanı konusunda da sorun yaşanmaktadır. Dörtyol üzerindeki Atatürk heykeli etrafında yer alan kent meydanı sıkışan trafik nedeniyle etkinlik yapıla­maz hale gelmiştir.

İktidar tarafından önerilen kent meydanı konusun­da ise şuana kadar henüz bir gelişme olmamıştır. Çankırı’nın kent meydanı sorunu çözülürken, aynı zamanda park sorununun da çözülmesi gerekmekte­dir.

Ne yazık ki yeni hastane konusunda verilen sözler tutulmamıştır. Daha önce­den yapılacağı söylenen 4 bin 400 yataklı yeni hasta­nenin yapımına da bir tür­lü başlanamamıştır. İlde, yeni hastane yatırımının güzergâh ve yer seçimi ko­nusunda çıkan tartışmalar yüzenden geciktiği konu­şulmaktadır.

Mevcut devlet hastanesi ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Hastanede kardiyoloji, kalp cerrahisi ve yanık ünitesi gibi bazı bölümlerin bulunmaması hastaların bu konuda kom­şu illere gitmelerine neden olmaktadır. Çankırı’nın her bölümü ve sağlık persone­lini bünyesinde barındıran yeni hastaneye ihtiyacı bu­lunmaktadır.

Çatalelma Köyü’nde 760 dönüm arazi için organik tarım şartı ile ihaleye çıkıl­mıştır. Çatalelma Köylü­leri, bu arazinin dışarıdan birine veya birilerine rant amaçlı kiralanmasına kar­şı çıkmaktadır. Köyde hiç kimsenin organik tarım bel­gesi bulunmadığını belirten köylüler, bu arazinin tarım amaçlı köy tüzel kişiliğine devredilmesini istemekte­dir.

Çankırı Kızılırmak hattı üzerinde yer alan köylerden Çatalelma, Karadayı ve Alıca köyleri sulama suyu konusunda önemli sorunlar yaşamaktadır. Sulama bir­liklerinden yakınan köylü­ler, Kızılırmak’tan sağlanan suyun kendilerine yüksek ücretlerle satılmasından şikâyetçi olmaktadır.

Çeltik üreticileri suyu dö­nüm başı 100-120 TL’ye kullanmaktadır. Bunun dışında, kendi sulama ka­nalından sulama yapan köylüler ise sulamada kul­landıkları su için sulama birliklerine yine dönüm başı 19 TL ödeme yapmak zo­runda kalmaktadır. Bu köy­lerimizin yanı sıra başka köylerde de, sulama birlik­lerinden kaynaklı sorunlar yaşanmaktadır.

Süleymanlı Köyünde 182 bin metre karelik mutlak tarım arazisi olan hazine arazisi konut yapılmak üze­re TOKİ’ye devredilmiştir. Devri yapılan bu arazi, tar­la, bağ ve bahçe yeridir.

TOKİ konut yapmak için devralmış olduğu bu hazine arazisini amacına aykırı bir şekilde ihaleye çıkarak 3 ki­şilere devretmiştir. İzlenen bu yol, hem tarım arazisinin amacı dışında kullanılma­sına hem de, Köye Hizmet Götürme Birliği’nin gelir kaybına yol açmıştır.

Bu nedenle, Çankırı İli­mizde yaşanan sorunların araştırılarak, alınması gere­ken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırma Ko­misyonu kurulması yerinde olacaktır.