CHP İl Başkanı Tatlıcı, belediyenin kişisel çıkar ürettiğini söyledi

“Tarım Müdürlüğü neden sessiz?”

Cumhuriyet Halk Partisi Çankırı İl Başkanı Fikret Tatlıcı, bazı parsellerde yapılan imar değişikliği hakkında bir açıklama yaptı. Tatlıcı açıklamasında şunları dile getirdi: “  Çankırı Belediyesi internet sitesinde 04.03.2012 tarihli meclis kararı ile 22 maddelik Çankırı İli Merkez İlçesinde yer alan muhtelif parsellerde yapılan imar planı değişiklikleri incelendiğinde; MADDE : 6 – 8 – 14 – 17 – 18 – 20 ve 22. maddede yer alan ve yapılan imar planı değişiklikleri sonucunda;

Ada eksenlerinin kaldırılması, mevcut teşekküle uyulmaması, çocuk bahçesinin ticari alana dönüştürülmesi ve tarım alanı olan 50 bin m2’lik alanın 39.500 m2’sine inşaat izni verilmesi gibi sonuçlar doğurduğu görülmüştür.

Yapılan değişiklerde temel sorun olarak görünen ve bir çoğunda da yer alan ada ekseninin kaldırılması, aynı yola cepheli veya civarındaki parsellerde kat adedi 4 hatta 2 veya 3 iken 5 kata çıkartılarak parsel bazında kişiye özel rantların sağlanmasına neden olduğu düşünülmektedir. Çocuk bahçesi olarak gözüken alanın ticari alana dönüştürülmesine bir anlam verilememiş daha önce tarım alanı olan ve evveliyatı fidanlık arazisi olarak kullanılan 50 bin m2’nin 39.500 m2’si inşaat alanına dönüştürülmüş ve yapılaşmaya açılmıştır. Tarım alanı olan  bir yere E (emsal) =1,50 hmax (maksimum yükseklik) = 21.50 olarak inşaat izni verilmesinin teknik olarak uygunluğu sorgulanması gereken bir durum olmakla birlikte, Tarım İl Müdürlüğü’nün bu duruma sessiz kalması da düşündürücüdür.

Yapılan değişikliklerle, inşaat alanlarının artırılarak mevcut yürürlükteki planların, plan bütünlüğünün bozulması, ilave inşat alanının yaratacağı ilave trafik ve ulaşım sorunları ile ilave sosyal donatı alanı gereksinimleri dikkate alındığında, işlemlerin kamu yararı barındırmadığı görülmektedir. Kentsel planlamanın amacı, yürürlükteki imar kanununda ifade edildiği biçimiyle “ yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak” tır.

Dolayısıyla, planlamanın amacı merkezi alanlar dahil kent bütününde, kentlilerin, çevre değerleri yüksek, sağlıklı, fiziksel ve sosyal donanımı geliştirilmiş bir yapılı çevre oluşturmaktır.

Yapılan imar planı değişiklikleri ile kişilere rant sağlanmamalıdır. Kentsel rantları tartışmalı kılan en önemli husus, bunların kamu gücü ile oluşturulmasıdır. Çünkü özellikle planlama yolu ile oluşan rantlar kamu adına karar veren otoritenin  arazi kullanım kararına bağlı olarak oluşmasına karşın, ondan yalnızca mülk sahibi yararlanmaktadır. Oysa kamu kurumlarının kişisel fayda değil, toplumsal fayda üretmesi gerekmektedir. Yapılan imar planı değişiklikleri, kaldırılan sosyal-teknik altyapı alanlarına eşdeğer alanlarında ayrılmamış olması nedeniyle plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğe de aykırılık taşımaktadır.

Bundan böyle de yapılacak imar planı değişiklikleri İl Başkanlığımızca takip edilerek halkımızla paylaşılacaktır. Bununla birlikte uzun bir süredir kamuoyunda Belediyenin çeşitli amaçlar için yandaşlara ait özel mülkiyetleri piyasa araştırması yapmadan fahiş fiyatlarla kiralamak suretiyle rant akışı sağladığı konusu dillendirilmektedir.   Konuya açıklık getirilebilmesi için;

a- Kiralanan mülkiyetlerinin amacına hizmet etmesi açısından uygun tercih olup olmadığı, hangi kriterlere göre tespit edildiğinin,

b- Kiralama aşamasında piyasa araştırması yapılıp yapılmadığının, diğer mülkiyetlere göre tercih edilme sebeplerinin,

c- Mülkiyetlerin kimi ya da kimlere ait olduğunun;

d- Kiralanan mülkiyetlerin her biri için aylık ve yıllık olmak üzere ne kadar kira ödendiğinin,

e- Kiralamak suretiyle ödenen toplam tutarın kamuoyu ile paylaşılması gerektiği inancındayız”

Yazarlarımız Hakkında