İslami İlimler Fakültesi’nden “Garip” Bir “Öğretmenlik Uygulaması”

Çankırı Karatekin Üniversitesi İs­lami İlimler Fakültesi hiç­bir hukuki ya da akademik gerekçe göstermeksizin öğrencilerinin bir kısmının mezun olabilmek için alma­ları gereken “Öğretmenlik Uygulaması Dersi”ni seç­melerine engel oldu. Ko­nuyla ilgili olarak fakülte yetkilileri ile temasa geçen öğrencilere değişik gerek­çelerle olumsuz cevaplar verildi. Öğrenci velilerinin de müdahil olduğu sorunla ilgili olarak fakülte, resmi web sayfasından evlere şenlik bir duyuruya imza attı. 8 Eylül’de MEB Çan­kırı İl Müdürlüğünün yeterli sayıda sertifikalı öğretme­ni olmadığı için taleplerin karşılanamadığı duyuran fakülte, 11 Eylül’de 3. Sı­nıfların 4. Sınıf dersini se­çemeyeceğini açıklayarak, ilk gerekçesini tedavülden kaldırdı.

İlk ilanda “Bu dersi almakta ısrar edenler hakkında du­yuru” başlığıyla akademik bir kurumla bağdaşmayan bir yazı üslubunu benim­seyen kurum, ikinci ilanda “Öğretmenlik Uygulaması I Dersi için duyuru” demekle yetindi.

İlk İlanda “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I DERSİ İÇİN WEB SAYFAMIZDA İLAN EDİLEN ÖĞREN­Cİ LİSTESİNİN DIŞINDA KALAN VE BU DERSİ AL­MAKTA ISRAR EDENLER HAKKINDA DUYURU” başlığıyla yapılan açıkla­mada herhangi bir hukuki ya da akademik gerekçeye yer verilmezken şöyle de­nilmişti:

“Güz Dönemi Öğretmenlik Uygulaması Dersi I hak­kındaki Süreç 24.08.2021 tarihinde başlamış ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alanla ilgili öğretmenlerin bildirilmesi istenmiştir. Eylül 2021 – 2767-EK Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1051’de yayımlanan “Uy­gulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Ya­pacakları Öğretmenlik Uy­gulamasına İlişkin Yönerge Madde 1’e göre “Eğitim kurumlarına uygulama öğrencisi gönderecek üni­versitelerce, il millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak ildeki eğitim kurumunun türü ve derecesi, öğretmen ve akademisyen sayısı ile alanları dikkate alına­rak öğretmen, öğrenci ve akademisyen eşleştirmesi ile oluşacak kontenjanlar dâhilinde planlanması ve yürütülmesi” gerekmekte­dir.

Bu bağlamda, sistemde son sınıfta gözüken öğren­cilerimizin listesi alınmış ve Milli Eğitimden Gelen Okul ve Öğretmen sayısına göre liste yapılarak ilan edilmiş­tir.

Görüldüğü üzere bu dersle ilgili süreç yaklaşık 2 ayı alan bir süreç olmuştur.

Daha sonra gelen öğrenci talepleri şu gerekçelerle kabul edilememektedir:

MEB Çankırı İl Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların so­nuçlanmasının belli süreç gerektirdiği ve bu yüzden dersler ve staj başladıktan sonra da bu sürecin ve il­gili onayların alınmasının devam edeceği açıkça or­tadadır.

MEB Çankırı İl Müdürlüğü tarafından yeterli sayıda sertifikalı öğretmen olma­dığı için daha sonraki ta­leplerin karşılanamayacağı belirtilmiştir.

Yine salgın koşulları yü­zünden okullarda insan yoğunluğunun olmaması konusunun da göz önünde bulundurulması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.

Öğrencilerimize duyurulur.”

İlgili fakültenin 8 Ekim’de yayınladığı bu ilana göre, ilgili dersle ilgili olarak fa­kültenin talep toplamadığı, ilana çıkmadığı, şu veya bu yolla öğrencileri bilgilendir­mek yerine son sınıf öğren­cilerinin bu dersi seçeceği öngörüsüyle hareket ettiği anlaşılıyordu. Aynı ilana göre ilgili dersi seçmesinin önünde hukuki ve aka­demik herhangi bir engel bulunmayan öğrencilerin fakülte nezdindeki ısrarlı talepleri de Milli Eğitim Mü­dürlüğünün yeterli sayıda sertifikalı öğretmeni olma­dığı için karşılanamıyordu.

Kurum daha sonra du­yuruyu değiştirdi. Yeni duyuruda “Israr edenler” ifadesi kaldırılırken, kabul edilememe gerekçelerinin de bütünüyle değiştiği anla­şıldı. Yeni duyuruda “Eylül 2021 – 2767-EK Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1051’de yayımlanan “Uy­gulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Ya­pacakları Öğretmenlik Uy­gulamasına İlişkin Yönerge Madde 1’e göre “Eğitim kurumlarına uygulama öğrencisi gönderecek üni­versitelerce, il millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği ve koordinasyon sağlanarak ildeki eğitim kurumunun türü ve derecesi, öğretmen ve akademisyen sayısı ile alanları dikkate alına­rak öğretmen, öğrenci ve akademisyen eşleştirmesi ile oluşacak kontenjanlar dâhilinde planlanması ve yürütülmesi” gerekmek­tedir hükmü gereğince, sistemde son sınıfta gözü­ken öğrencilerimizin listesi alınmış ve Milli Eğitimden bildirilen okul ve öğretmen sayısı dikkate alınarak öğ­renci öğretmen listesi ilan edilmiştir. İlimizdeki eğitim kurumları, öğretmen, aka­demisyen sayısı ve salgın koşulları göz önünde bu­lundurularak 4. Sınıf dersi olan Öğretmenlik Uygu­laması dersinin 3. Sınıf öğrencilerimize verilmesi mümkün görülmemekte­dir. Öğrencilerimize du­yurulur.” denildi. (https://islamiilimler.karatekin.edu.tr/o%C4%9Fretmenlik-uygulamasi-i-dersi-hakkinda-duyuru–25317-duyurusu-icerigi.karatekin)

Öğrencilerin Kayıp Yıl-(lar)ını Kim Telafi Edecek

Konuyla ilgili olarak gö­rüştüğümüz İslami İlimler Fakültesi öğrencisi S.Ç., “İki yıllık yüksekokulu biti­rerek fakülteye geçiş yap­tım. Fark dersleriyle birlik­te bu yıl 3. ve 4. sınıftan tüm dersleri alarak mezun olmayı planlıyordum. 4. Sınıfın tüm derslerini se­çebildiğim halde bu dersi seçemeyeceğim söyleni­yor. Nedenini anlamakta güçlük çekiyorum.” dedi.

İlgili dersi seçme şansını ortadan kaldırdıkları için mezuniyeti bir yıl gecikecek olan S.Ç.’nin babası İ.Ç. ise benzer durumda başka fakültelerde öğrenciler de bulunduğunu ve toplam sa­yının 24’ü bulduğunu duy­duklarını söyleyerek, “Bu öğrencilerin kaybolacak bir yılını kim telafi edecek? Dosyalar hazırlanmış, liste­ler düzenlenmiş, buradan dönüş olmaz deyince konu kapanmış mı oluyor? Böyle bir komedinin Çankırı’mız­da, hatta üniversitemizde yaşandığını rüyamda gör­sem inanmazdım. Yazıklar olsun” dedi.

“Ders Geçmenin Olduğu Fakültede Sınıfları Neye Göre Belirliyorlar?”

İ.Ç., “Benim ısrarım üze­rine web sayfalarındaki ilanda değişikliğe gittiler. Ancak hala sorunu çözebil­miş ve sorularımıza cevap verebilmiş değiller. Benim çocuğum 4. Sınıfın tüm derslerini seçebildiği halde bu dersi neden seçemiyor? Bu derse özel bir kanun mu var? Varsa nerede? 3. Sınıf öğrencilerimiz de­mekle neyi kastediyorlar? Sınıf geçmenin değil ders geçmenin var olduğu bir fakültede sınıfları kimler, neye göre belirliyorlar? 4. Sınıfta olduğu varsayılan ama 3. Sınıftan ders alan bir öğrenciyi hangi sınıfta sayıyorlar? Yayınladıkları listelerde böyle öğrenciler varsa kendilerini yalanla­mış olmuyorlar mı?” diye sordu.

Fakülte Ön Koşul Öne Sürüyor, Ama Web Uygu­laması Yalanlıyor

Fakülteden yapılan açıkla­maya göre, “Öğretmenlik Uygulaması Dersi I”i se­çebilmek için son sınıfta bulunmak gerekiyor. Ancak Karatekin Üniversitesi’nin bilgi sistemine göre bu der­si alabilmek için herhangi bir ön koşul bulunmuyor. Kurumun web sayfasında yer alan bilgiye göre hem “Öğretmenlik Uygulama­sı”, hem de “Öğretmenlik Uygulaması I” dersleri için herhangi bir ön koşul aran­mıyor. Fakültenin ilk ya­yınladığı ilanda da var ol­duğu savunulan alt sınıfın üstten ders seçemeyeceği görüşüne hiç değinilmiyor. Yine Fakültenin yayınladığı şube listesinde sözkonusu dersle ilgili olarak, “Rehber Uygulama Öğretmeni ve Rehber Öğretim Elemanı yetersizliğinden dolayı ÖĞ­RETMENLİK UYGULA­MASI I Dersi sadece son sınıf (4. Sınıf) öğrencileri­ne verilecektir.” deniliyor. Güncellenen ilana göre alt sınıfların seçmesi mümkün olmayan ders aynı fakülte­nin farklı ilanlarında farklı uygulamalarla karşılaşıyor. Başka bir deyişle Karate­kin Üniversitesi İslami İlim­ler Fakültesi “Maç devam ederken sürekli kural de­ğiştiriyor”.

Fakülte Yetkililerinin Ha­tası Neden Öğrenciye Fa­tura Ediliyor?

İlgili dersi seçmelerinin önünde herhangi bir engel bulunmayan S.Ç. gibi öğ­rencilerden talep toplamak yerine, son sınıf öğrencileri listesi üzerinden Milli Eği­tim Müdürlüğü ile yazışma­ya geçtiği anlaşılan İslami İlimler Fakültesi, hatasını telafi etmek yerine, farklı açıklamalarla hem öğren­cilerin, hem de velilerin kafasını karıştırırken ko­nuyla ilgili olarak Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünün alacağı tavır merakla bek­leniyor.