Çankırı ve marka şehir

Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Çankırı Marka Şehir Raporu açıklandı. Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi kapsamındaki “Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler” temalı “Değerler İnşası – Türkiye” sürecinde planlanan Çankırı Valiliği, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve TASAM işbirliği ile 20 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen Çankırı Marka Şehir Toplantısı raporu açıklandı.

“Çankırı milattan önce iki binli yıllara kadar uzanan tarihsel ve kültürel kökenlere sahiptir. Bu tarihsel geçmişin şehir kimliği ve tanıtımı açısından yarattığı potansiyel şimdiye kadar yeterince değerlendirilememiştir. Bu kök, günümüz ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun olarak yeniden yorumlanmalı ve canlandırılmalıdır” denen raporda Çankırı ve marka şehir bölümünde, “Çankırı Ankara’ya yakınlığıyla önemli bir avantaja sahip durumdadır. Bu coğrafi yakınlık Çankırı’nın kalkınmasına önemli bir ivme getirmekte, özellikle insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynamaktadır.

Kurtuluş Savaşı yıllarında hizmet vermiş olan hastane ve çevresindeki diğer yapıların turistik bir kompleks olarak hizmete açılması, şehre ziyaretçi çekilmesi açısından önemli potansiyel taşımaktadır.

Şehrin önemli doğal kaynaklarından biri olan Tuz Mağarası’nın özelliklerinin araştırılması ve bilimsel olarak tescil edilmesi şehrin tanıtımına olumlu katkıda bulunacaktır. Bu yolla, şehirde sağlık turizmi potansiyelinin daha üst seviyelere çıkarılması mümkün görünmektedir.

Logo siyasetinin ötesine geçerek kademeli ve orta vadeli planlamalar yoluyla Çankırı’dan bir şehir markası yaratma çabalarına girişilmelidir. Bu anlamda, Çankırı Belediyesi bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Müdürlüğü’nün geliştirilmesi ve daha kapsamlı projeler üretecek altyapıya kavuşturulması gerekmektedir. Kalkınma ajansları, kent konseyleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve kent uzmanlarının ortak çalışmalar yürüterek kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirmesi sağlıklı kentsel gelişimin önünü açacaktır.

31.12.2013 itibari ile Çankırı’da 146 sanayi tesisi ve 5.801 sanayi çalışanı bulunmaktadır. Şehrin en gelişmiş sektörleri madeni eşya ve makine imalat sanayileridir. Ayrıca Türkiye’nin en büyük silah fabrikası olan Makine Kimya Çankırı Silah Fabrikası da şehrin sanayi üretimine ve istihdamına önemli katkı sağlamaktadır. Buna rağmen şu andaki üretim ve verimlilik oranları istenilenin altında kalmaktadır.

Diğer yandan Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin varlığı, hem şehir kimliğinin yaratılması hem de şehrin ekonomisinin canlandırılması açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Sıkça vurgulanan özel sektör – üniversite işbirliği İl düzeyinde harekete geçirilmelidir. Üniversite, şehre yatırım yapacak özel sektör temsilcilerine bilimsel nitelikli ve efektif enformasyon sağlarken, yerel kamu yöneticilerini de kentleşmeyle ilgili konularda doğru yönlendirerek kentsel yaşam kalitesinin artırılmasını sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Bu anlamda sanayi ve Üniversite’nin işbirliği alanları ve işbirliği yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir. KOSGEB, TÜBİTAK, KUZKA gibi bölgesel gelişime destek sağlayan kuruluşlardan kaynak sağlanabilmesi için bilimsel ve kamusal yarar taşıyan projeler geliştirilmeli ve bu konuda akademisyen, kamu yöneticisi ve yatırımcıların işbirliği sağlanmalıdır.

Üniversite ayrıca, Çankırı’daki sanayicilere ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık yapabilecek potansiyele sahiptir. Bu amaçla, nitelikli eleman eğitimi, imalat teknolojileri, enerji üretimi ve verimlilik kullanımı, gıda üretimi, madencilik, inşaat, sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetimi, laboratuvar hizmetleri, finans ve yönetim gibi alanlarda oluşturulan çalışma gruplarının kalıcılığının sağlanması gerekmektedir.

Kendi değerlerimizi özgüven içerisinde tartışabilmemiz, diğer medeniyet değerleri ile mukayese edebilmemiz, hem kendi birikimimizin canlı kalmasını sağlayacak hem de dünyaya kendimizi tanıtma noktasında geniş fırsatlar sunacaktır” ifadeleri yer aldı
çankırı gelecek 1 (2)