Çalışan emekliye af müjdesi

Emekli olup çalışan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının biriken sosyal güvenlik destek primi borçlarına kolaylık geldi.

SGK ve Gelir İdaresi ortak çalışma ile emekli kayıtları incelendi. İlimizde bu statüde bulunan 690 kişi SGK’na bekleniyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Reşit Coşkun “Bilindiği üzere, 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair kanun, 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve kanunla sigortalı ve hak sahiplerinin lehine, özellikle emekli olup ta çalışmaya devam edenlerin kuruma olan sosyal güvenlik destek prim borçlarının yeniden yapılandırılması ve borcun peşin yada taksitlendirilerek ödenmesi yönünde aşağıda maddeler halinde belirtilen bazı düzenlemeler yapılmıştır.

1-Kanunun 13. Maddesi ile, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yaşlılık veya malullük aylığı alanlardan 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının b bendi ( bağ kur ) kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeni ile ilgili mevzuatına göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi ödemesi gerekenlerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın sonu itibariyle(28.02.2013) tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Sosyal Güvenlik destek prim borçları ve ferilerinin, kanuna yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 4 ay içerisinde talepte bulunmaları halinde ( 31.05.2013 tarihine kadar) borçlar yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir.

28.02.2013 tarihi itibariyle yeniden yapılandırılan borcun müracaat süresinin son günü olan 31.05.2013 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde yapılandırılmış borç için herhangi bir fark alınmayacaktır.

Borcun taksitle ödenmesinin talep edilmesi halinde de borç tutarı, 6 – 9 – 12 ve 18 eşit taksite bölünerek ödenebilecektir. Borcun taksitle ödenmesinin talep edilmesine rağmen istenilmesi halinde 31.05.2013 tarihine kadar peşin de ödenebilecek olup, bu durumda yapılandırılmış borcu ilave edilen taksitlendirme farkı iptal edilecektir.

Yapılandırılmış borcun taksitlendirilerek ödenmek istenilmesi halinde 6 eşit taksit için borcun tamamına % 5, 9 eşit taksitle ödenmesi halinde % 7, 12 eşit taksitle ödenmesi halinde % 10 ve 18 eşit taksit halinde ödenmesi durumunda da % 15 taksitlendirme farkı ilave edilecektir. Örnek verecek olur isek; 3000 tl lik yapılandırılmış borcun 12 eşit taksitle ödenmek istenilmesi halinde, borca 300 tl taksitlendirme farkı ilave edilerek taksit tutarı 275 tl toplam borçta 3300 tl olarak ödenecektir.

Taksitler ikişer aylık dönemler halinde ödenecek olup, borç taksit sayısının 2 katı sürede bitirilecektir. Taksitlendirilmiş borçların bir takvim yılında 2 defadan fazla yasal süresi içerisinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, iki defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının en son taksit ödemesini izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen ve eksik ödenen kısmın gecikme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde taksitlendirme hakkı kaybedilecektir. Taksitlendirme hakkından daha önce 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı kanundan yararlanarak borçlarını taksitlendirdiği halde ödemeyenlerde yararlanabilecektir.

2 – Başvuru süresi, şekli ve yeri

Borçların yapılandırılması için tanınan son başvuru tarihi 31.05.2013’tür.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için ilgili formu ( Ek-1 ) doldurmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için, ilgili formu ( Ek-1) doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosya, güvenlik ¡1 müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için, ilgili formu ( Ek-1 ) doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için, ilgili formu ( Ek-2 ) doldurulmak suretiyle elden ya da posta kanalıyla “Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

– Taraflarına yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra 5335 sayılı kanunun 30. maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaya başlaması nedeni ile aylığı kesilenlere 2013 yılı şubat döneminden önceki yersiz ödenen aylıklardan dolayı borçlu bulunanlarda 31.05.2013 tarihine kadar müracaat ederek borçlarını aynı usul ve esaslara göre yapılandırarak peşin ve taksitler halinde ödeyebileceklerdir.

– 5510 sayılı kanunun 67. maddesine ilave edilen hükümle; lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydı ile bu öğrenimleri bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle daha aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı getirilmiştir.

Kurumumuzca taraflarına yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış bulunanlardan sosyal güvenlik destek prim borcu olanların veya emekli olmasına rağmen çalıştıklarını bildirmeyenlerin 31.05.2013 tarihini beklemeden borçlarını yararlandırılmak üzere müdürlüğümüze bekliyoruz.” dedi.

Toplantıda SGK İl Müdür Yardımcısı Kadir Uzun ve Şube Müdürü Rahim Er hazır bulunarak soruları cevapladı.