Ahilik Haftası ve Yaran Kutlamaları Gerçekleştirildi

Ahilik Haftası ve Yaran Kutlamaları dün başladı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in de katıldığı kutlama programında yılın ahisi Hasan Kıvrak’a şed kuşatıldı.

Ahilik Haftası ve Yaran Kutlamaları için Çankırı’ya gelen İçişleri Bakanı İdris Naim Şa­hin ilk önce Valiliği ziyaret etti. Basın mensupla­rının içeri alınmadığı ziyaretin ardından Belediye önündeki programa geçildi.

Ahilik Haftası ve Yaran Kutlamaları çer­çevesinde Belediye önünde yapılan programın açılış konuşmasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Şaban Küçükgümrah yaptı. Ahiliğin an­lamı ve önemini anlatan Küçükgümrah’tan sonra kürsüye gelen Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Oda­ları Birlik Başkanı Osman Karadeniz, ahiliğin adil yönetimin simgesi olduğunu söyledi. Bugünkü TSE’nin oluşmasında da büyük önem arz ettiğini belirten Karadeniz, “Anadolu halkının ekonomik ve kültürel hayatında önemli bir boyut oluşturan Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardım­laşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir.

Ahilik; kelime olarak Arapça “kardeşim” anlamına gelen “Ahi” kelimesinden gelmektedir. Bunun yanında, Ahilik kelimesinin Türkçe kökenli “Akı” kelimesinden geldiği, Akı kelimesinin ise; eli açık, cömert, yiğit gibi anlamlara geldiği bilinmek­tedir.

Bu anlamda Ahiliğin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, helal ticaretin ve adil yöneti­minin simgesi olduğunu söyleyebiliriz.

Ahilik, kendi ticari çıkarını diğer meslektaş­larından üstün tutmayan, yani müşterisine : “ben siftah ettim komşum daha siftah etmedi” demek suretiyle müşterisini komşusuna yönlendiren es­naf tipini oluşturan bir kurumdur.

Ahilik, işe saygıyı, çalışkanlığı, yardımlaş­mayı ve haksızlığın cezalandırılmasını ilke olarak kabul eder. Günlük hayatta hala kullandığımız “pabucun dama atılması” deyimi de Ahilik kültü­rünün günümüzdeki uzantısıdır. Esnafı kaliteli ve standart mal üretmeye teşvik ettiği gözönüne alın­dığında Ahilik, günümüzün önemli kurumlarından biri olan Türk Standartları Enstitüsü’nün nüvesini oluşturmuştur diyebiliriz. Çünkü dama atılan pa­buç, standart’ın altında üretilen kalitesiz ürünün cezalandırılması eylemidir.

Üyelerini sürekli olarak denetleyen Ahilik kurumuna bu açıdan baktığımızda ise, tarihte oto-kontrol sistemini ilk başlatan organizasyon diyebiliriz” dedi.

Kutlama programına katılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfedarasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de tüm esnafların bayra­mını kutlayarak başladığı konuşmasına, “Bizler Türkiye Cumhuriyetinin temel taşlarıyız” diyerek devam etti. Ahiliğin önemine de değinen Palan­döken, “Ahilik mesleki bir ahlak mektebidir” dedi.

Ahilik ve yaranın önemine değinen Belediye Başkanı İrfan Dinç de belediyenin çalışmalarına değindi ve “Artık Çankırı’nın suyu sert değil ama insanları mert” dedi.

Yapılan kutlama programına Halk Bank’ın büyük katkı ve destek sağladığını açıklayan mil­letvekili İdris Şahin, “Bu tür program ve aktivite­ler maddi kaynak sağlanmadan yapılamıyor. Bu nedenle özellikle Halk Bankası’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Son günlerde artan terör olayları nedeniyle şehit olan güvenlik görevlilerimize ve vatandaş­larımıza Allah’ tan rahmet, kederli ailelerine baş­sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dilerim” diyerek konuşmasına başlayan Vali Vahdettin Özcan, “

Ahi Evran bilindiği üzere ilk ciddi teşkilat­lanmayı Kayseri’de yapmıştır. Moğollar Kayseri’yi zapt edip büyük bir katliam gerçekleştirmişler, bunun üzerine direniş hattını Kırşehir’e çekmiştir. Büyük manevi mimarlardan olan Ahi Evranı Veli , Türk toplumu için bugün de geçerli, hatta tüm in­sanlık için önem arz eden çok güçlü kaideler koy­muş ve bu kaideler sadece esnafımızın uyması gereken kurallar olmakla kalmamış insanlığın ku­ralları olarak bugünlere kadar gelmiştir.

Ahiliğin gayesi zenginle fakir, üretici ile tüke­tici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında iyi ilişkiler kurarak sosyal adaleti gerçekleştirmek ve ahlaklı bir toplum düzeni meydana getirmektir.

Ahilik; toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulma­sını sağlamaktır. Din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gö­zetmeyen, herkese eşit muamele yapılan bir an­layışın simgesidir.

Ahilik halka dönük bir düzendir. Ahi kendi nefsini hiçbir zaman başkalarından üstün tutma­yan, mutluluğun büyük payını halka, topluma hiz­met edip faydalı olmakta arayan kişidir.

Ahilik; zengin-fakir ayrımı yapmaz. Çalış­mak ve üretmek, alın teri ile kazanmak bir ahlak kuralıdır. Bunun için herkesin mutlaka bir mesleği ve işi olmalıdır.

Ahilik düşüncesinin kurulduğu Ahi Birlikleri’ni batıdaki ve doğudaki benzer teşkilatlardan ayıran özellik, din adamlarının da devlet adamlarının da Ahiler üzerinde herhangi bir etkisinin olmayışıdır. Bunun sonucu olarak Ahilik, günümüz sivil top­lum kuruluşlarının en eski modelidir. Bir anlamda gerçek STK dur.

Ülkemizde yeni kurumsallaşan Rekabet Ku­rulu, Patent Enstitüsü, Reklam Kurulu, Ticaret ve Sanayi Odaları, İşçi ve İşveren Sendikaları, Ko­operatifler, Esnaf Odaları gibi toplumsal hizmet vermekte olan tüm kurumlar Ahilik sisteminin gü­nümüzde yansıyan kuruluşları olmuşlardır” dedi

Yaran kutlamalarına katılan İçişleri Ba­kanı İdris Naim Şahin ise, “Geleneği, temelleri asırlar öncesine dayanan bu anlayış esasında Anadolu’da hayatın özünü şekillendiren temel prensiplerin değerlendirilmesi ve bu prensiplerin unutulmamak üzere yeniden dile getirilmesi ve tüm bir toplumla ve insanlıkla paylaşılması ama­cını güdüyor.

Çankırı coğrafya olarak çok güzel bir ilimiz. Tüm illerimizin farklı güzellikleri olduğu gibi Çan­kırımızın da kendine özen güzellikleri var. Bulun­duğu merkez itibariyle Çankırımız insan tabiatı­na, doğasına son derece uygun bir alanda inşa edilmiş. Bu inşanın tarihteki güzel tecellilerinden birisi bu şehrin biraz yükseğinde ve uzağında aşağıda yaşayan sizlerin, zinlerin misafirleri olan bizleri gözleyen Karatekin Paşa ve onunla birlikte bu toprağın, yörenin, ilin bize yurt olarak, vatan olarak kazandırılmasında emeği olan,kanı olan, şehadedi olan insanlar var. O insanların varlığı, onların ruhaniyeti, cesareti bu şehrin vazgeçil­mez, unutulmaz, unutulamaz özelliklerinden biri­sini oluşturmaktadır” dedi .

Yapılan konuşmaların ardından şed kuşat­ma gösterisi ve akabinde yılın ahisi seçilen İsmail Kıvrak’a şed kuşatma töreni yapıldı. Kıvrak’ın şer kuşatmasını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Başkanı Bendevi Paladöken yaptı.