05 Aralık 2020

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

1-TORF 75000 LİTRE, 2- DEMİR SÜLFAT (25-50 KG PAKET) 1000 KG, 3- ZEOLİT (UBDEMİN 25 KG PAKET), 4- TARIM PONZASI (1-4 MM) 350000 KG MALZEMELERİ ALIMI

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ÇANKIRI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1-Torf 75000 litre, 2- Demir Sülfat (25-50 kg Paket) 1000 kg, 3- Zeolit (ubdemin 25 kg paket), 4- Tarım Ponzası (1-4 mm) 350000 kg Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/557444

 

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- ÇANKIRI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ABDÜLHALİK RENDA MAHALLESİ REFİK SAYDAM CADDESİ 85 18200 ÇANKIRI MERKEZ/ÇANKIRI
c) Telefon ve faks numarası : 3762126070 – 3762126200
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 1-Torf 75000 litre, 2- Demir Sülfat (25-50 kg Paket) 1000 kg, 3- Zeolit (ubdemin 25 kg paket), 4- Tarım Ponzası (1-4 mm) 350000 kg Malzemeleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1-Torf 75.000 litre, 2- Demir Sülfat (25-50 kg Paket) 1.000 kg, 3- Zeolit (ubdemin 25 kg paket), 4- Tarım Ponzası (1-4 mm) 350.000 kg.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1 TORF (200-250 LT PAKET) 75.000 LİTRE ÇERKEŞ FİDANLIĞI 2 DEMİR SÜLFAT (25-50 KG PAKET) 1.000 KG ÇERKEŞ FİDANLIĞI 3 ZEOLİT (UBDEMİN 25 KG PAKET) 26.000 KG ÇERKEŞ FİDANLIĞI 4 TARIM POMZASI (1-4 MM) 100.000 KG ÇERKEŞ FİDANLIĞI 5 TARIM POMZASI (1-4 MM) 250.000 KG ÇANKIRI FİDANLIĞI
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (OTUZ) gün içerisinde tek parti yada partiler halinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren başlanacak
BENZER HABER  ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.10.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ÇANKIRI ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ABDULHALİKRENDA MAHALLESİ REFİK SAYDAM CADDESİ NO:55 ÇANKIRI MERKEZ
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:
BENZER HABER  ÇANKIRI ORMAN FİDANLIK DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

0 Paylaşımlar
Tweetle
Paylaş
Paylaş
Pin
Paylaş