18 Eylül 2020

ÇANKIRI ŞEHİT MEHMET ATA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
ÇANKIRI ŞEHİT MEHMET ATA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunda kalan öğrencilerin 2020 yılı gıda ihtiyaçları için, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre Açık İhale usulü ile ihaleler yapılacaktır. İhalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALE KAYIT NUMARALARI: 2019/ 699931 , 2019/701158 2019/702167 , 2019/703086
1-İdarenin :
a-) Adresi: Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. Kenbağı Mevkii 18100 Merkez/ÇANKIRI
b-) Telefon ve Faks Numarası: 0 376 213 13 74
c-) Elektronik Posta Adresi: 965056@meb.k12.tr
d-) İhale Dökümanının Görülebileceği İnternet
Adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale Konusu Malların:

a-) Niteliği, Türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanlarının içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b-) Teslim Yeri: Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyon Depoları ve Yemekhanesidir.
c-) Teslim Tarihi: 13/01/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasıdır.
3-İhalenin :
a-) Yapılacağı Yer: Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Odası
b-) Tarihi ve Saati: Tarihi: 02.01.2020 Perşembe – Saati: 09.30 -11:00 , 13.30 ,15.00
S.No İhale Tarihi: İhale Saati: Malın ve Hizmetin Adı: Miktarı: İhale Kayıt No:
1 03.01.2020 Saat:09.30’da EKMEK VE UNLU MAMÜLLER 6 Kalem 2019/699931
2 03.01.2020 Saat:11.00’de BEYAZ ET ve YUMURTA ALIMI 5 Kalem 2019/701158
3 03.01.2020 Saat:13.30’da KURU GIDA ALIMI 47 Kalem 2019/702167
4 03.01.2020 Saat:15.00’da YAŞ SEBZE VE MEYVE 39 Kalem 2019/703086

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1.-Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya da ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.2.1.-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu belgelerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.- Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İhale dokümanlarının içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
4.3.- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.- İhale dokümanlarının içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
5.-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.- İhale dokümanı, ÇANKIRI ŞEHİT MEHMET ATA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Merkez /ÇANKIRI Müdür Başyardımcısı odasında görülebilir.
7.2.-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANKIRI ŞEHİT MEHMET ATA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Kırkevler Mah. Kastamonu Cad. Kenbağı Mevkii Merkez /ÇANKIRI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.-İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.
10.- İstekliler teklif ettikleri beldelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren Hizmet Alımı için 30 (otuz), diğer ihaleler için 60 (Altmış) takvim günüdür.
12.- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BENZER HABER  ÇANKIRI İCRA DAİRESİ 2018/2815 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
0 Paylaşımlar
Tweetle
Paylaş
Paylaş
Pin
Paylaş