21 Ekim 2020

Bütçe dışı harcama yapılmayacak

İl Genel Meclisi ekim ayı birleşimlerinin 4.’sünü dün gerçekleştirdi. Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kaşkaya başkanlığında gerçekleştirilen dünkü birleşimde  İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan 2021 yılı Performans Plânı ile ilgili incelemesini tamamlayan komisyonların ortak raporu ele alındı.

Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Ahmet Tüysüz, İl Özel İdaresinin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, komisyonların ortak önerisini sıraladı.

Tüysüz, “İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer Resmi ve Özel Kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde toplumun görüş ve katkılarına açık katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmak,

Kırsalda ekonomik, ekolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için, kırsal altyapı sorunlarının giderilmesi, doğal kaynakların korunması, gelir getirici ürün ve imkanların çeşitlendirilmesi, kır-kent arasındaki yaşam standartlarının en aza indirilmesi, kırsal kültürün korunması ve geliştirilmesini sağlamak,

Yeniden yapılanma çerçevesinde bakım-onarım ve işletme Yönetmelikleri, içme suyu, yol, köprü, kanalizasyon, gölet, tarımsal sulama faaliyetleri ile ilgili Yönetmelikler ile teknik ve İdari şartnameleri hazırlamak,

Bu öneriler doğrultusunda;

İGM Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık komisyonlarımızla 2021 Mali yılı Performans Planının incelenmesi sonucunda;

* 2021 yılı tahmini bütçesinin 61.000.000-TL olduğu,

* 2021 yılı Performans Planı bir mali yılı kapsadığı,

* 2021 Yılı Performans Planında belirtilen Yatırımların Bütçe kalemlerinde yer aldığı,

* 2021 Mali Yılı Bütçesin de belirtilen rakamlarla uyuştuğu, bütçe dışı hiç bir harcamanın yapılmayacağı,

* Performans planının 2021 mali yılı bütçesine esas teşkil edecek şekilde hazırlandığı,

* 2021 Performans Planının amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlandığı,

* Stratejik Plan doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri için gerekli kaynakların sağlandığı görülmüştür.

BENZER HABER  Bunalıma giren polis intihar etti

Çankırı İl Özel İdaresinin 2021 mali yılını kapsayan Performans Planına ait Komisyonlarımızca hazırlanan ortak raporumuzun kabulünü Meclisimizin tasviplerine arz ederiz.” dedi.

Tüysüz’ün konu hakkında bilgi vermesi sonrasında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

0 Paylaşımlar
Tweetle
Paylaş
Paylaş
Pin
Paylaş