36 AYLIK SÜRE İLE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI (BT) GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
23 Mart 2020

36 AYLIK SÜRE İLE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI (BT) GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI

ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
36 AYLIK SÜRE İLE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI (BT) GÖRÜNTÜLEME HİZMET ALIMI
36 Aylık süre ile Bilgisayarlı Tomografi cihazı (BT) Görüntüleme Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/134022
1-İdarenin
a) Adresi : Kırıkevler Mahallesi Kastamonu caddesi N0:236 ÇANKIRI MERKEZ/ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası : 3762132727 – 3762138966
c) Elektronik Posta Adresi : cankiridhsatinalma18@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Aylık Bilgisayarlı Tomografi cihazı Görüntüleme Hizmet alımı/60.000 Tetkik
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çankırı Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi N0:236 Çankırı
b) Tarihi ve saati : 14.04.2020 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) Teklif edilen cihazların; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)/Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olma şartı aranacaktır. İstekliler bu belgeyi teklif dosyasında ibraz edeceklerdir.
b) İstekliler, teklif ettikleri cihazların markasını ve modelini belirten ve teklif vermeye yetkili kişi veya kişilerce imzalı belgeyi ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.
c) İstekliler, teklif ettikleri cihazlar için teknik şartname maddelerini tek tek ve Türkçe olarak, teknik şartnamede belirtilen şekilde ve sıraya uygun olarak cevaplandırılmış Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.
d) İstekliler, teklif ettikleri cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı ilgili kataloglar, broşür veya benzeri tanıtım materyallerini sunacaklardır.
e) Teklif edilen Cihazların yaşı üretici firma veya Türkiye Distribütörü tarafından imal tarihi ve seri numarası belirtilen belgeler teklif dosyasında ibraz edeceklerdir ancak cihazın yeni üretilecek bir cihaz olması halinde bu durum ayrıca belirtilecektir. Hizmet Satın Alımına Karar Verilen Tetkik Ve Tedavi Maksadıyla Kullanılan Tıbbi Cihazlar – Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2018/26 Genelgesi 3.4.1 Maddesine Göre; 10 Yaşından Büyük Olmayacaktır. Bu Cihazların Yaşları, İmalat Tarihi Ve Seri Numarası İle Belgelendirilecektir. Hizmet Alımının Sözleşme Süresi Sonunda Cihazın Yaşının 10 Yılı Geçmemiş Olmasına Dikkat Edilecektir. Bu Husus ( Cihazın İmalat Tarihi, Seri Numarası Orijinal Dokümanla Belgeli ) Üretici Firma veya Türkiye Distribütöründen Alınacak Belge İle Sağlanacaktır. Ancak, İsteklilerin Teklif Ettikleri Cihaz İle Aynı Genelgenin 3.4.1. Maddesi Gereği Yedek Parça Taahhüdünü Vermeleri, Cihazın Son İki Yılda Up-Time Süresinin %95 Ve Üzerinde Olması kaydıyla kamu menfaatleri ve ekonomik avantaj hususları dikkate alınarak sözleşme süresi sonunda cihaz yaşı Sözleşme Bitiminde 13 (On Üç) Yaşını Doldurmamış Cihazlar Kabul Edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel sektörde yapılmış her türlü tıbbi cihaz görüntüleme hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çankırı Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Op.Dr.Arif ASLAN
Başhekim

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist bahis siteleri girisngsbahis.com girisceltabet.com pashagamingyeniadresi.com girisgoldenbahis.com
etil alkol Bets10 Pokerklas restbet
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri