ÇANKIRI ATM ŞEFLİĞİ İÇİN 2020 YILI AKARYAKIT ALIMI » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
30 Kasım 2019

ÇANKIRI ATM ŞEFLİĞİ İÇİN 2020 YILI AKARYAKIT ALIMI

ÇANKIRI ATM ŞEFLİĞİ İÇİN 2020 YILI AKARYAKIT ALIMI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Çankırı ATM Şefliği İçin 2020 Yılı Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/612094
1-İdarenin
a) Adresi : Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi – No:61 06520 Balgat – Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3762131067 – 3762131670
c) Elektronik Posta Adresi : cankiriisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : MOTORİN: 25.000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıtın teslimi Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü Çankırı Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği emrinde görevli hizmet vasıtalarının ve iş makinelerinin depolarına peyder pey yapılacaktır. Ayrıca akaryakıt ihalesi üzerinde kalan Yüklenici Taşıt Tanıma Sistemine sahip olacak ve idarenin araçlarına Taşıt Tanıma Sistemine ait cihaz ve eklentilerini ücret talep etmeden takacaktır.
c) Teslim tarihi : İhale konusu mal (Motorin ) Sözleşme tarihinden itibaren, 31.12.2020 tarihine kadar peyder pey muhtelif zamanlarda ve İdarenin talebine dayalı olarak teslim alınacak olup, Akaryakıtın teslimi Çankırı Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet araçları ile iş makinelerinin depolarına peyder pey yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇANKIRI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ABDÜLHALİK RENDA MAHALLESİ REFİK SAYDAM CADDESİ NO:85 ÇANKIRI
b) Tarihi ve saati : 04.12.2019 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tararfından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2.Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayii ise bayi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
3.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Byilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesi,
4.İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış İşyeri Açma ve İzin Belgesini veya Gayri Sıhhi Müesselere Ait Açılma Ruhsatı,
5.İhaleye katılacak olan firma, UYGUN BEDEL TESPIT HESAP TABLOSUNDA KULLANMAK ÜZERE ihaleye teklif vermeden ve ihale saatinden önce İşletme Müdürlüğümüzün görevlendireceği personel, araç ve araç şoförü ile ihaleye katılacak firma yetkilisi İşletme Müdürlüğü santrali ile ilgili akaryakıt istasyonu yakıt pompası arasındaki mesafeyi gidiş geliş olarak ölçecek ve seyir güzergahını kroki üzerinde işaretleyerek tutanaklaştıracaktır. Bu işlemi gerçekleştirmeyen firma idareden herhangi bir hak talep edemez. İhaleye katılacak olan firma, tutanakla tespit edilen mesafeyi gösterir AKARYAKIT İSTASYONUNUN UZAKLIĞINA DAİR BELGE ve KROKİ yi,
6.Teklif vermeye yetkili kişi tarafından doldurulup imzalanan UYGUN BEDEL TESPIT HESAP TABLOSU

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Motorin değerlendirilmesinde;
1.İsteklinin Akaryakıt İstasyonu ile Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü Santrali arasındaki gidiş-geliş toplam mesafe dikkate alınacaktır.
2. Fiyat Dışı Unsurlarda : Akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı, idarece belirlenen katsayı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı tespit edilecektir. Bu katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
3. Uygun bedelin tespitinde : A=Bx[(CxD)+1] formülü esas alınacaktır. A= Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan A=Bx[(CxD)+1] formülü ile bulunan değerlendirmeye esas teklif birim fiyat (TL/Lt), B= Teklif edilen birim fiyat (TL/Lt), C=Akaryakıt istasyonu pompasının Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binasına olan uzaklığı (Km), D= Mesafeden dolayı, alınacak akaryakıt maliyetini her birim km. için artıran katsayı idarece 0,0033 olarak kabul edildi.
4. İstekliler Akaryakıt Satış İstasyonunun Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü Santraline olan gidiş-geliş toplam mesafesine ait AKARYAKIT İSTASYONUNUN UZAKLIĞINA DAİR BELGE ile UYGUN BEDEL TESPIT HESAP TABLOSU’nu Teklif vermeye yetkili kişiler tarafından doldurulup imzalanarak teklif zarfı içerisinde vereceklerdir.
Akaryakıt Satış İstasyonunun Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü Santraline gidiş-geliş toplam uzaklığı için maliyeti her birim km. için artıran katsayı : 0,0033 kabul edilmiştir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANKIRI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ABDÜLHALİK RENDA MAHALLESİ REFİK SAYDAM CADDESİ NO:85 ÇANKIRI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist bahis siteleri girisngsbahis.com girisceltabet.com pashagamingyeniadresi.com girisgoldenbahis.com
etil alkol
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri