2020 YILI AKARYAKIT ALIMI » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
30 Kasım 2019

2020 YILI AKARYAKIT ALIMI

2020 YILI AKARYAKIT ALIMI
ÇANKIRI ORMAN FİDANLIK DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2020 YILI AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/615333
1-İdarenin
a) Adresi : Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi No:55 ÇANKIRI MERKEZ/ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası : 3762126070 – 3762126200
c) Elektronik Posta Adresi : cankirifidanlik@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : MOTORİN (DİĞER) : 25.000 LİTRE BENZİN : 500 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıtın teslimi Çankırı Orman Fidanlık Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makineleri ve yakıt depolarına peyder pey yapılacaktır. yangın söndürme faaliyetlerinde çalışan iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı İdarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır. Ayrıca akaryakıt ihalesi üzerinde kalan Yüklenici Taşıt Tanıma Sistemine sahip olacak ve İdarenin araçlarına Taşıt Tanıma Sistemine ait cihaz ve eklentilerini ücret talep etmeden takacaktır.
c) Teslim tarihi : İhale konusu mal (Motorin (Diğer) ve Benzin) Sözleşme tarihinden itibaren, 31.12.2020 tarihine kadar peyder pey, muhtelif zamanlarda ve idarenin talebine dayalı olarak teslim alınacak olup, akaryakıtın teslimi Çankırı Orman Fidanlık Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makineleri ve yakıt tanklarına peyder pey yapılacaktır. Yangın Söndürme faaliyetlerinde çalışan araçlar ve iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı İdarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇANKIRI ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ABDÜLHALİK RENDA MAH. REFİK SAYDAM CAD. NO: 55 ÇANKIRI
b) Tarihi ve saati : 09.12.2019 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli:
a- Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piayasası Düzenleme Kurumu tarafından verişmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi,
b- Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayii ise bayii olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik sözleşmesini,
c- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik belgesini,
d- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış iş yeri açma ve izin belgesini veya Gayri Sıhhi Müesseselere ait açılma ruhsatı,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a- İsteklini adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c- İsteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
d- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANKIRI ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ABDÜLHALİK RENDA MAH. REFİK SAYDAM CAD. NO: 55 ÇANKIRI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

a- Akaryakıt ihalesi üzerinde kalan Yüklenici Taşıt Tanıma Sistemine sahip olacak ve idarenin araçlarına Taşıt Tanıma Sistemine ait cihaz ve eklentilerini, montajını ve demontajını ücret talep etmeden yapacaktır. b- Akaryakıt ihalesi üzerinde kalan Yüklenicinin Türkiye genelinde en az 600 adet bayisi bulunması gerekmektedir.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist bahis siteleri girisngsbahis.com girisceltabet.com pashagamingyeniadresi.com girisgoldenbahis.com
etil alkol Bets10 Pokerklas restbet
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri