5 KISIM KİT KARŞILIĞI PUAN USULÜ LABORATUVAR CİHAZ » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
28 Ekim 2019

5 KISIM KİT KARŞILIĞI PUAN USULÜ LABORATUVAR CİHAZ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
5 KISIM KİT KARŞILIĞI PUAN USULÜ LABORATUVAR CİHAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/472620
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah.Namık Kemal Parıltı caddesi No:15 18100 ÇANKIRI MERKEZ/ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası : 3762131099 – 3762131489
c) Elektronik Posta Adresi : khb18.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kısım Kit Karşılığı Puan Usulü Laboratuvar Cihaz Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Çankırı Devlet Hastanesi (1- 3- 4. ve 5. kısımlar), Çerkeş İlçe Devlet Hastanesi (1. ve 2. kısımlar), Ilgaz İlçe Devlet Hastanesi (1. ve 2. kısımlar), Kurşunlu İlçe Devlet Hastanesi (1. ve 2. kısımlar), Şabanözü İlçe Devlet Hastanesi (1. kısım) Orta İlçe Devlet Hastanesi (1. kısım) Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesi (1. kısım) Kızılırmak İlçe Devlet Hastanesi (1. kısım)
c) Teslim tarihi : Cihazlar teknik şartnamede belirtilen hastanelere ve kurumun gösterdiği yere sözleşmenin imzalanarak, işe başlama tebligatının yapılmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde tüm aksesuarları ile birlikte çalışır vaziyette monte edilerek teslim edilecektir. (Teknik Şartnamede işe başlama tarihleri belirtilen kısımlar için belirtilen tarihte işe başlanacaktır.) Sözleşme süresince kitler ise idarelerin ihtiyacına binaen, istenen kit taleplerinin istem tarihi itibariyle 15 takvim günü içerisinde Laboratuvar Medikal Depoya teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Aksu Yerleşkesi Eski Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Binası 2.kat İhale Odası ( Adresi : Aksu Mah. Hürriyet Cad. No: 5/2 18200 Merkez / ÇANKIRI )
b) Tarihi ve saati : 15.11.2019 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan ürünlerin teklif edilmesi halinde İsteklinin, TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB ) veya ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin sunulması zorunludur. Çıktıların kaçıncı kısıma ait olduğu sağ üst köşelerine yazılacaktır.Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
Teklif verecek istekliler teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı ( Tedarikçi Firma ) değil ise, ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair TİTUBB veya ÜTS’ye kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri sunmak zorundadır.
İsteklilerin imalatçı veya ithalatçı olması durumunda ilgili belge dosyada sunulacaktır. İsteklilerin alım tarihi itibariyle teklif ettiği tıbbi cihaz/ ürünün TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ( TİTUBB ) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ’ye kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması zorunludur. Ancak teklif edilen ürün, üreticisi tarafından tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise ( Tıbbi Cihazlar kapsamında değil ise ) TİTUBB veya ÜTS’ye kayıt ve bildirim işlemi aranmayacak, bu durumda Üretici veya İthalatçının yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması yeterli olacaktır.
İsteklilerce, teklif edilen ürünün etiket ve marka adı ,UBB barkod no ‘su, firma ve/veya bayi tanımlayıcı numaraları ile ithal veya yerli malı olduğu birim fiyat teklif mektubu cetvelinde veya ayrı bir liste olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
a) Cihaz kullanılacak yedek parça dahil sözleşme süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili olacaktır. Bu garanti ( teknik şartnamedeki Garanti ve Teknik Servis bölümündeki hususlar ) hem satıcı hem de distribütör tarafından verilmelidir.
b) Teknik servis elemanlarının bilgi ve becerileri belgelendirilecektir. Firma teknik elemanlarının yeterlilik belgesini ihale dosyasında verecektir.
c) Cihazda arıza olmasa dahi en az üçer aylık aralarla cihazın bakım ve kontrolü firma tarafından yapılacaktır. Cihazların periyodik bakımları firma tarafından bir çizelge şeklinde belirtilecek, ihale dosyasında ve ilgili hastanelere cihaz kurulumları sırasında verilecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ürün teklif eden istekli, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği; Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif edilen cihaz ve kitlerin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı kataloglarını, Teknik Şartnameye Cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları ihale dosyasında vereceklerdir.
Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri ret edilecektir. Kitlerin ve cihazların teknik şartnamede istenilen özelliklerinin hangi katalog veya broşürde görülebileceği belirtilecek ve katalog veya broşür üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, kitlerin ve cihazların orjinal kataloğu veya broşürü ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunmayacaktır.
Teklif edilecek cihaz ve kitler ile ilgili tüm teknik dokümanların Türkçeleri teklifle birlikte verilecektir.
Firmalar, cihazlarda kullanılan orijinal kitlerin prospektüsleri ve testlerin çalışma prensipleri, kitlerin içindeki test miktarları, cihazların katalog bilgisi teklif dosyasında verecektir.
İstekli firmalar kit ve cihaz menşeyleri hakkında bilgi verip belgelendireceklerdir.
Kit ile çalışacak cihaz 10 (on) yaşını geçmeyecektir. Cihazın halen üretimde olduğu belgelendirilmelidir.
Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Demonstrasyonda başarılı olamayanlar elenecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre yapılmış kit karşılığı veya puan usulü cihaz temini ve/veya tıbbi sarf malzeme ile ilgili işler kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü Aksu Yerleşkesi Eski Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hizmet Binası 2. kat Satınalma Odası ( Adresi : Aksu Mah. Hürriyet Cad. No: 5/2 18200 Merkez / ÇANKIRI ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist bahis siteleri girisngsbahis.com girisceltabet.com pashagamingyeniadresi.com girisgoldenbahis.com
etil alkol
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri