AĞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
28 Ekim 2019

AĞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

AĞ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Ağ Güvenliği Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/532456
1-İdarenin
a) Adresi : ULUYAZI KAMPÜSÜ KÜTÜPHANE BİNASI 18100 ÇANKIRI MERKEZ/ ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası : 3762189521 – 3762189520
c) Elektronik Posta Adresi : bidb@karatekin.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ağ Sistemi Güvenlği (1 Adet)
A
yrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir
.
b) Teslim yeri : Çankırı Karatekin Üniversitesi, Uluyazı Kampüsü, Kütüphane Binası, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – ÇANKIRI
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 90 (Doksan) takvim günü içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Kütüphane Binası Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı Satın
Alma Odası Çankırı/Merkez
b) Tarihi ve saati : 01.11.2019 – 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Şartnameye cevap verilmesi ve teklifte sunulan ürünlere ait katolog/broşür sunulması
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Kütüphane Binası Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satın Alma Odası Çankırı/Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist bahis siteleri girisngsbahis.com girisceltabet.com pashagamingyeniadresi.com girisgoldenbahis.com
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri