TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
08 Ekim 2019

TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN

İHALE İLANI
TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ’DEN
2019-2020 Mali yılında okulumuz pansiyonunda kalan paralı ve parasız yatılı öğrencilerimizin yemeleri ve diğer ihtiyaçları için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale yapılacaktır.
1- İdarenin
a) Adresi : FATİH MAH.YAPRAKLI BULVARI YAPRAKLI YOLU ÜZERİ 5. KM ÇANKIRI
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(376) 213 08 48 – 0 (376) 213 67 99
c) Elektronik Posta Adresi : 345380@meb.k12.tr
2- İhale Konusu Malın-Hizmetin
a) Niteliği türü ve Miktarı
Sıra No Satın alınacak mal ve Hizmet alımının Adı İhale Kayıt Numarası Niteliği, Türü ve Miktarı-Hizmetin Yapılacağı Yer Teslim Tarihi, tarihleri-
Hizmet işinin süresi İhalenin yapılacağı yer İhalenin tarih ve saati İhale Doküman Bedeli

1 KURU GIDA

2019/481731 64 KALEM İdare tarafından bildirilen zamanlarda
365 GÜN Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi Müdürlüğü 17.10.2019
09.30 100.00 TL

2 KAHVALTILIK

2019/483937 19 KALEM İdare tarafından bildirilen zamanlarda
365 GÜN Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi Müdürlüğü 17.10.2019
10.00 100.00 TL

3
KEMİKSİZ DANA ETİ ARKA BUDU

2019/483978 2700 KG İdare tarafından bildirilen zamanlarda
365 GÜN Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi Müdürlüğü 17.10.2019
10.30 100.00 TL

4 YAŞ SEBZE VE MEYVE

2019/483996 46 KALEM İdare tarafından bildirilen zamanlarda
365 Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi Müdürlüğü 17.10.2019
11.00 100.00 TL

5 PASTANE ÜRÜNLERİ

2019/483998 08 KALEM İdare tarafından bildirilen zamanlarda
365 GÜN Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi Müdürlüğü 17.10.2019
11.30 100.00 TL

6 TAVUK ÜRÜNLERİ

2019/484000 07 KALEM İdare tarafından bildirilen zamanlarda
365 GÜN Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi Müdürlüğü 17.10.2019
13.30 100.00 TL

7 YOĞURT VE AYRAN 2019/484003 02 KALEM İdare tarafından bildirilen zamanlarda
365 GÜN Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi Müdürlüğü 17.10.2019
14.00 100.00 TL
b) Teslim Yeri: Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi Müdürlüğü
c) Teslim Tarihleri: 25/10/2019 ile 25/10/2020 dır. 365 (Takvim Günü)
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer: Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi Müdürlüğü Ambar Memuru Odası
b) Tarihi ve Saati: 17/10/2019 Tarih ve saat 09:30 ile 12:00 arasıdır.
Tarihi ve Saati: 17.10.2019 Tarih ve saat 13:30 ile 14:30 arasıdır.

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği Şartnamelerde belirlenen teklif mektubu,
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük Fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhalelere sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7-1- İhale dokümanları Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi Yapraklı Yolu 5. Km. Çankırı adresinde görülebilir ve yukarda belirtilen TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-2 – İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (4.1.1.1) ve ( 4.1.1.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
7-3 Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
7-4 İsteklinin ortak girişim olması halinde bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi
8- Teklifler, yukarıda belirtilen ilgili tarih ve saate kadar Türkiye Odalar Borsalar Birliği Fen Lisesi Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, mal. Kalem-kalemleri için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulanan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihaleler için ihale tarihinden itibaren 120 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Diğer Hususlar- Bu ilanda yer almayan hususlarda teknik şartname, idari şartname, sözleşme ve mal ve hizmet alımları ihale yönetmeliği ile ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist bahis siteleri girisngsbahis.com girisceltabet.com pashagamingyeniadresi.com girisgoldenbahis.com
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri