ÇANKIRI E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
08 Ekim 2019

ÇANKIRI E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

İHALE İLANI

 

ÇANKIRI E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

 

15 Kalem Elektronik ve Büro Malzemesi alımı / 59 Kalem Mutfak Malzemesi alımı / 50 Kalem Diş Üniti ve Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale kayıt numaraları

 

:15 Kalem Elektronik ve Büro Malzemesi İhalesi      2019/478284

:59 Kalem Mutfak Malzemesi İhalesi                           2019/479573

:50 Kalem Diş Üniti ve Malzemeleri İhalesi                2019/484645

1-İdarenin  
a) Adresi :Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı No:111 Merkez /ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası :3762132103-3762131457
c) Elektronik posta adresi :cankiri.ecik@adalet.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi(varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malların  
a) Niteliği, türü ve miktarı :15 Kalem Elektronik ve Büro Malzemesi İhalesi

:59 Kalem Mutfak Malzemesi İhalesi

:50 Kalem Diş Üniti ve Malzemeleri İhalesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim Yeri :Orta Açık Ceza İnfaz Kurumu
c) Teslim tarihleri :Sözleşme imzalandıktan sonra sipariş tarihinden itibaren 3 gün içerisinde malzemenin tamamı Orta Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecektir.
3-İhalelerin  
a) Yapılacağı yer :Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı No:111 Merkez/ÇANKIRI
b) Tarihi ve saati :15 Kalem Elektronik ve Büro Malzemesi İhalesi     14/10/2019 – 14:00

:59 Kalem Mutfak Malzemesi İhalesi                          15/10/2019 – 14:00

:50 Kalem Diş Üniti ve Malzemeleri İhalesi              16/10/2019 – 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5-İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.3.1-Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Alınacak demirbaş malzeme grubunun kurulumu yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecek olup, söz konusu malzemelerin 2 yıl içerisinde oluşabilecek arızaları servis tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7-İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambar Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalelerde işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  45 (kırk beş) takvim günüdür.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14-Diğer Hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.