“Neden 3 km’lik yol değil de 15 km’lik yol seçiliyor?” » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
13 Haziran 2019

“Neden 3 km’lik yol değil de 15 km’lik yol seçiliyor?”

meclis (1)İl Genel Meclisi’nin dünkü toplantısında ele alınan her iki gündem maddesi de meclis üyelerinde Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğüne geri gönderildi.

İl Genel Meclisi Haziran ayı birleşimlerinin 3.’sü dün gerçekleştirildi. Meclis başkanı Mustafa Çıbık başkanlığında gerçekleştirilen dünkü birleşime tüm meclis üyeleri katıldı.
Dün gerçekleştirilen birleşimde ilk olarak Çerkeş İlçesi, Kuzdere, Saraycık ve Göynükçukuru köyleri mevkiinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali) kurma amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait hazırlanan teknik rapor üzerinde incelemesini tamamlayan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu ele alındı.

Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren komisyon başkanı Ruhi Şeker, “İmar ve Bayındırlık Komisyonu olarak mahallinde yapılan incelemede; Hazırlanan teknik raporda Nazım imar planı bulunmadığı, değerlendirilen ve kamuya ait herhangi bir yola cephesi bulunmaksızın parsel bazında uygulama imar planına konu edilmek istenen taşınmazın bir kısmının terk edilerek, kamulaştırılarak ya da başka taşınmazlardan geçit hakkı tesis edilerek yahut da cephe aldığı dere üzerine köprü yapılarak parsele yol sağlanması yerine parselin nazım imar planında alan bütününde ele alınarak 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekasal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ilgili mevzuata ve planlama esaslarına uygun olarak yapılacak imar planı ile diğer alanlarla ulaşım bağlantısı sağlanarak çözüm getirilmesi gerektiği,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 20.03.2019 tarih E.65063 sayılı yazısında; Arı-es Planlama Müh. Enj. Yat. ve Dan. Tur. San. ve Tic. Şti. tarafından Ankara İli sınırında kalan kısmına ait imar planı teklif dosyası incelenmesi ve onaylanması için Bakanlığa talepte bulunulmuştur. Bakanlığa iletilen imar planı dosyası incelendiğinde, imar planların T2, T3 ve T6 Türbinlerinin bir kısmını kapsadığı, imar planı onama sınırı içerisinde yer alan Türbinlerin bütünlüğünün ve Yol Alanlarının sürekliliğinin bulunmadığı gibi T6 Türbinin onama sınırı içerisinde bulunan bölümünün cephe almadığı tespit edilmiş olup, söz konusu imar planı teklifinin bütünlüğünün ve sürekliliğinin bulunmaması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınamadığının belirtilmesi nedeniyle dosyanın Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca da uygun görülmüştür” dedi.

Şeker’in konu hakkında meclis üyelerini bilgilendirmesi sonrasında söz alan Çerkeş İl Genel Meclis Üyesi Hayati Kaya, bölgenin tamamen ormanlarla ve endemik bitkilerle kaplı olduğunu dile getirerek, “Kızılcaham üzerinden 3 km’lik bir yol varken neden ormanlarla kaplı 15 km’lik bir yol seçiliyor. Neden bu kadar uzun bir yol seçiliyor? Eğer bu bölgeden yol geçerse ormanlara büyük zarar verir. Üstelik bu bölge yol için elverişli değil” dedi.
Kaya’nın sözlerine cevap veren şehir plancısı Ferdi Atasever kurulması planlanan rüzgar enerji santralinin 14 tribünden oluştuğunu ve bunun 3 adedinin Ankara sınırlarında kaldığını dile getirdi.
Yatırımcı kurumun yol bağlantılarını göstermeden Çevre Bakanlığı’na başvurduğunu da aktaran Atasever, “Çevre Bakanlığı, nazım imar planında yol bağlantılarının gösterilmesini şart koştuğundan dolayı iadesini gerçekleştiriyor. Yatırımcı daha sonra Çankırı kısmında kalan bölüm nedeniyle İl Özel İdaresine sunuyor. Yatırımcı mevzuat açısından yenebilmek için Çankırı’yı tercih etti. Komisyonda ona göre değerlendirme yapıp kararını verdi.” dedi.
Konu hakkında yapılan bilgilendirmeler sonrasında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesinde ise Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Orta ilçesi, Merkez Cem Sultan Mahallesi 449 ada, 7parsel de kayıtlı 714,13 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın, Muhammen Bedel Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satılmak üzere ihaleye çıkarılması için İl Encümenine yetki verilmesi konusunda incelemesini tamamlayan İmar ve Bayındırlık komisyonu raporu ele alındı.
Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren komisyon başkanı Ruhi Şeker, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Orta İlçesi, Merkez Cem Sultan Mahallesi 449 ada, 7 parselde kayıtlı 714,13 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satılmak üzere ihaleye çıkarılması konusunda mahallinde yapılan incelemede bahse konu arsanın kamu yatırımlarında kullanılması amacıyla satış talebinin reddine ve konu ile ilgili dosyanın Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca da uygun görüldüğünden, tasdik ve tasvibi için İl Genel Meclisine arzına 22/05/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi” dedi.
Şeker’in konu hakkında meclis üyelerini bilgilendirmesi sonrasında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.