ÇANKIRI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
11 Nisan 2019

ÇANKIRI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Müdürlüğümüz, Çankırı Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 312, 341, 342, 343, 344 No.lu bölmeler içerisinde kalan Bülbül Pınarı (Şahin Tepesi) A Tipi Mesire Yerinde yer alan gelir getirici tesislerin (alkolsüz ve toplum ahlak ile kültürüne uygun şekilde) işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmelik” in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklife müteakip arttırma şeklinde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İDARENİN :
a) Adresi :Çankırı Orman İşl. Müdürlüğü Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi No:85 Merkez / Çankırı
b) Telefon ve faks numarası :376 213 10 67 – 376 213 16 70
c) Elektronik posta adresi :cankiriisl@ogm.gov.tr

2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
Niteliği İli İlçesi Köyü Mevkii Yüzölçümü Muhdesatı İşletme Hakkı Kira Süresi
Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer) Çankırı Eldivan —— Bülbül Pınarı (Şahin Tepesi) 10,00 Ha. 1 adet giriş kontrol ünitesi ve takı,2 adet ahşap WC, 1adet yığma WC, 1 adet satış büfesi, 1 adet ahşap mescit, 1 adet kır lokantası, 1 adet kır kahvesi, 2 adet su deposu, 1 adet köprü, 5adet çeşme, 9 adet kamelya, 1 adet ahşap çocuk alanı, 5 adet çöp bidonu, ve 1 adet jeneratör odası 31/12/2047 tarihinde sona erer.

3. İHALE KONUSU İŞİN :
a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki) : 1 Adet A Tipi Mesire Yerinde(Mesire yerine ait onaylı Alan kullanım Planında) yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.
a)Tahmin edilen yıllıkişletme hakkı kira bedeli : 12.373,00TL
b) Geçici teminat miktarı : 3.711,90TL ( Tahmin edilen yıllık bedelin % 30’u )

4. İHALENİN :
a) Yapılacağı yer : Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü Abdülhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi No:85Merkez /Çankırı
b) Tarih ve saati : 24/04/2019 – Saat 14: 00

5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
5.1.3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası, e-posta (varsa) ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,
5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),
5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, (Kamu kurumlarından istenmeyecek ).
5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
5.1.8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11 ve 5.1.12bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya idarece tasdikli suretini vermek zorundadır.

6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Çankırı Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine yada Ziraat Bankası Çankırı Şubesi’ndeki IBAN TR56 0001 0000 6913 8930 7650 01numaralı hesabına yatıracaklardır.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :

7.1. Teklif mektubu, geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler zarfa konularak kapatılır. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2. Teklifler, 24/04/2019 Çarşamba günü saat 14:00’akadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir.
7.5. İhale saatinde istekliler tarafından sunulan belgeler kontrol edilecek ve teklife yetkili olduğunu gösteren belge ile teklif mektubunun bulunup bulunmadığı ihale komisyonunca incelenecektir. Belgeleri tam olan isteklilerin teklifleri hazır bulunan isteklilerin huzurunda alınış sırasına göre açıklanacak bütün isteklilerin katılacağı açık artırmaya geçilecektir. İhalenin birinci oturumu aynı gün mesai bitimine kadar sonuçlandırılacaktır. Komisyon ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ihaleye ara verebileceklerdir.
7.6. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri