T.C. ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
06 Aralık 2018

T.C. ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.
ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞYERİ KİRAYA VERİLMESİNE AİT
İHALE İLANI

Madde 1- İlimiz Mimar Sinan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işyerleri, ihale ile kiraya verilecektir.
Madde 2- İhale 17/12/2018 tarihinde Belediye Hizmet Binası 4. katında Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
Madde 3-İhale, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
Madde 4- Kiraya verilecek işyerinin kira süresi 3 (üç) yıldır.
Madde 5- Kiraya verilecek İşyerlerinin;
Sıra No Adresi Niteliği İşyeri No Aylık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat 3 yıllık Kira Bedelinin %3’ü (TL) İhale
Saati
1 Mimar Sinan Mahallesi Hilmi Astarlızade Sokak İşyeri 4 / A 300,00 324,00 14:00
2 Cumhuriyet Mahallesi Elif Caddesi İşyeri 22 / A 185,00 199,80 14:15
Madde 6- İhale ile ilgili şartname Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresindeki Çankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde, bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 50,00 -TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.
Madde 7– İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:
İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki koşullar aranır.
a)Tebligat için adres beyanı.
b)Gerçek kişi olması halinde T.C. numaralı Nüfus Cüzdanı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi.
c)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
d.1.) Gerçek kişi olması halinde noter onaylı imza beyannamesi.
d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.).
g)İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (b,c,d,e) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen geçici teminat.
i) İhale Dokümanının satın alındığına ilişkin belge.
j) Yer Görme Belgesi
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler
İlan Olunur

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Tipobet Giriş Tipobet365 Betist
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri