ÇANKIRI E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
04 Aralık 2018

ÇANKIRI E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

İHALE İLANI

ÇANKIRI E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

2019 yılı personel servis aracı kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2018/624538
1-İdarenin
a) Adresi :Fatih Mahallesi Yapraklı Yolu 4.Km 18100 Merkez /ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası :376 2132103- 0376 2131457
c) Elektronik posta adresi :cankiri.ecik@adalet.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :01/01/2019-31/12/2019 tarihler arasında 2010 model ve üstü 3 adet 27 kişi kapasiteli araçlarla personelin işe geliş ve dönüşünün sağlanması hizmet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı No:111 Merkez /ÇANKIRI
b) Tarihi ve saati :13.12.2018 – 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3- İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Belediyelerden alınan servis araçları çalıştırma ruhsatı
4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5-İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6-Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.3.1- İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektöre ait taahhüdünü yerine getirmiş olduğu Servis hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambar Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Genel Bütçe Ambar Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Diğer Hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Tipobet Giriş Tipobet365 Betist
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri