ARSA SATIŞI İHALE İLANI » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
13 Eylül 2018

ARSA SATIŞI İHALE İLANI

T.C.
ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARSA SATIŞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen arsanın satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
İHALESİ YAPILACAK ARSA BİLGİLERİ:
Mahallesi Ada / parsel Niteliği Yüzölçümü Emsal
Buğday Pazarı 397/16 Arsa (Sosyal Tesis Alanı) 2500.00 (M2) 1.50
Muhammen Bedeli
2.025.000,00 TL. (İki milyon yirmi beş bin)
Geçici Teminat ( Muhammen Bedelin %3)
60.750,00 TL. ( Altmış bin yedi yüz elli lira)
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 24.09.2018 günü saat 14.00
İhale belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 adresinde bulunan Çankırı Belediyesi encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
Şartnameler ve tüm ekleri 09.30–12.00 ile 14.00–16.00 saatleri arasında Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:15 ÇANKIRI adresinde bulunan Çankırı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilecek ve aynı adresten 250 TL. (ikiyüzelli) karşılığında satın alınabilecektir.
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a)Ekli örneğe uygun Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,
b) Gerçek kişi olması halinde T.C.numaralı Nüfus Cüzdanı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi
c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
d.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
d.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları İle tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
f) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun iş ortaklığı beyannamesi,
h) Ekli örneğe uygun ihale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanını vermesi.
ı) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
i)Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi vermesi,
j) İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair makbuz.
k) Adli Sicil Kaydı (İsteklinin tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğin müdürü ile birlikte tüm ortakları ve ortağının da bir şirket olması halinde bu şirketin ortakları için de sunulması zorunludur.)Adli Sicil Kaydı olması halinde açıklamasını gösteren Mahkeme Kararı ya da yazısı sabıka kaydı ekinde bulunacaktır.
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (k) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist bahis siteleri girisngsbahis.com girisceltabet.com pashagamingyeniadresi.com girisgoldenbahis.com
etil alkol
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri