9000 LİTRE MOTORİN VE 4000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
05 Aralık 2017

9000 LİTRE MOTORİN VE 4000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN

9000 LİTRE MOTORİN VE 4000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN
ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

9000 litre Motorin ve 4000 litre Kurşunsuz Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/626622
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Park Sok. Hükümet Konağı Kat/3 18100 ÇANKIRI MERKEZ/ÇANKIRI
b) Telefon ve faks numarası : 3762131536 – 3762131016
c) Elektronik Posta Adresi : cankirimem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9.000 Litre Motorin(Euro Dizel), 4.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıt ürünleri (Motorin(Euro Dizel) ve Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) ) İdareye ait araçlara takılacak olan ATC ile ATOS’a bağlı istasyon pompalarından araç depolarına pey der pey alınacaktır.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 01.01.2018 tarihinden itibaren peyder pey 31.12.2018 tarihine kadardır. (Yüklenici Firma tarafından İdarenin ( Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü) araçlarına takılacak olan “Araç Tanıma Cihazı” ile yüklenici firma veya bayisi olduğu Dağıtıcı firmaya ait Akaryakıt Tüketim Otomatik Sistemi (ATOS) bulunan , Çankırı İl Merkezi Belediye Yerleşim Sınırları içindeki istasyonlardan, İdarenin araç depolarına ihtiyaç nispetinde 24 saat esasına göre peyder pey alınacaktır ve teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mah. Necip Fazıl Kısakürek Sok.Hükümet Konağı Kat:3 ÇANKIRI
b) Tarihi ve saati : 12.12.2017 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliye ait, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3. maddesine göre alınması zorunlu bulunan ve ihale son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış;
a) İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, “Dağıtıcı Lisans Belgesi”nin aslı veya noter tasdikli sureti.
b) İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise;
b.1.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş; Bayilik Lisans Belgesi
b.2.İsteklinin bayisi olduğu kuruluş tarafından verilmiş bayilik yazısı veya yetki belgesi veya sözleşmesi
c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini
d) İsteklinin Ülke genelinde mevcut olan Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi ile ikmal yapılabilen istasyonlarının yer aldığı harita veya adres listesi.
İstekli firmalar yukarıda ilgili maddelerde belirtilen belgeleri Teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1.Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2. Aday veya isteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
3. Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenmiş İmalatta Yeterlilik Belgesi
4. Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1) Kurşunsuz benzin, TS EN 228’de (Uygulamada bulunan son şekli ile) belirtilen özellikleri ihtiva edecektir
2) Motorin TS EN 590+A1 ve TS 3082’de (Uygulamada bulunan son şekli ile) belirtilen özellikleri ihtiva edecektir.
3) Teklif edilen petrol ürünleri yukarıda açıklanan standart uygulamada olan en son şekline uygunluğun yanında “Tüpraş” spesifikasyonlarına da uygun olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri -2 Şubesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü/ÇANKIRI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

47.1.1.İdare gerekli gördüğü durumlarda; akaryakıt ürünlerini aldığı ATOS’a haiz pompanın bağlı bulunduğu depodan veya istasyondaki tüm pompalardan numune aldırarak Ulusal Marker Kontrolü veya diğer Muayene işlemleri yaptıracak olup, meydana gelecek bütün masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 47.1.2.Araçlarımız Çankırı Belediyesi sınırları dışında Türkiye genelindeki ATOS’un kurulu bulunduğu tüm istasyonlardan yakıt alabilecektir. ATOS dışında her hangi bir şekilde yakıt ikmali yapılmayacaktır. 47.1.3.İstekliler; İdaremize ait araçlarımızın ATOS sistemi ile yakıt ikmali yapabileceği ve Çankırı Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalması şartıyla 1 adet Akaryakıt istasyonu göstermek zorundadırlar. 47.1.4.İstekli firmalar, İdarenin araçlarına ATOS´a ait Araç Tanıtım Cihazını (ATC) ve eklentilerini hiçbir ücret talep etmeden takacaktır. Takılan cihazların bakım onarım ve servis hizmetleri istekliye ait olacaktır. İstekli bu cihazlarla ilgili yapacağı değişiklik için hiçbir ücret talep etmeyeceği gibi idareden kullanım hakkı ve/veya belirli sigorta gibi adlar altında her hangi bir bedelde talep etmeyeceklerdir. 47.1.5.İstekliler Birim Fiyatlarını virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Bu durumda da Birim Fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanarak yazılacaktır.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist bahis siteleri girisngsbahis.com girisceltabet.com pashagamingyeniadresi.com girisgoldenbahis.com
etil alkol
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri