2018 yılı tahmini bütçesi 48 milyon 500 bin TL

meclis (3) İl Genel Meclisi Ekim ayı birleşimlerinin 4.’sü dün gerçekleştirildi. Meclis başkanı Ruhi Şeker başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyesi Şaban Ceylan izinli olduğu için katılmadı.
Dün gerçekleştirilen 4. birleşimde ilk olarak İl Özel İdaresinin 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık yatırım ve hizmetlerine ilişkin Stratejik Plâna uygun olarak hazırlanan 2018 Yılı Performans Plânı ile ilgili incelemesini tamamlayan imar ve Bayındırlık – Plan ve Bütçe – Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler – Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına ait ortak raporun sunumu ele alındı. Ortak rapor hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Ömer Faruk Kaytez, “5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununun 31. maddesine istinaden İlin sosyal, ekonomik, kültür-turizm, eğitim, sağlık, çevre ve orman, spor ve köye yönelik hizmetler alanında, 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık yatırım ve hizmetlerine ilişkin hazırlanan Stratejik Plana uygun olarak 2018 Yılı Performans Planı Çankırı İl Özel İdaresi tarafından hazırlanmıştır. Buna göre;
ÖNERİLER;
1- İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve kaynak kullanımında diğer Resmi ve Özel Kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde toplumun görüş ve katkılarına açık katılımcı, saydam ve hesap verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş bir yönetsel yapı oluşturmak,
2- İldeki kültür ve sanat faaliyetlerine her türlü destek sağlayarak, ilin sosyal, kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmek,
3- İnsan sağlığına öncelik veren dengeli, çevreyle uyumlu rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal altyapıyı geliştirmek,
4- İlin turizme elverişli bütün imkanlarının Ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak,
5- Kırsalda ekonomik, ekolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için, kırsal altyapı sorunlarının giderilmesi, doğal kaynakların korunması, gelir getirici ürün ve imkanların çeşitlendirilmesi, kır-kent arasındaki yaşam standartlarının en aza indirilmesi, kırsal kültürün korunması ve geliştirilmesini sağlamak,
6- Yeniden yapılanma çerçevesinde bakım-onarım ve işletme Yönetmelikleri, içme suyu, yol, köprü, kanalizasyon, gölet, tarımsal sulama faaliyetleri ile ilgili Yönetmelikler ile teknik ve İdari şartnameleri hazırlamak,
7- Okul yapılması amacıyla İl ve İlçelerde bulunan özel ve tüzel kişilere ait arazilerin bir program dahilinde kamulaştırılmasını sağlamak.
Bu öneriler doğrultusunda; ÎGM Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tanm ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık komisyonlarımızla 2018 mali yılı Performans Planının incelenmesi sonucunda;
* 2018 yılı tahmini bütçesinin 48.500.000-TL olduğu,
* 2018 yılı Performans Planı bir mali yılı kapsadığı,
* 2018 Yılı Performans Planında belirtilen Yatırımların Bütçe kalemlerinde yer aldığı,
* 2018 Mali Yılı Bütçesin de belirtilen rakamlarla uyuştuğu, bütçe dışı hiç bir harcamanın yapılmayacağı,
* Performans planının 2018 mali yılı bütçesine esas teşkil edecek şekilde hazırlandığı,
2018 Performans Planının amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlandığı,
* Stratejik Plan doğrultusunda yürütülmesi gereken faaliyetleri için gerekli kaynakların sağlandığı görülmüştür.
Çankırı İl Özel İdaresinin 2018 mali yılını kapsayan Performans Planına ait Komisyonlarımızca hazırlanan ortak raporumuzun kabulünü Meclisimizin tasviplerine arz ederiz” dedi.
Kaytez’in konu hakkında meclis üyelerini bilgilendirmesi sonrasında gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 2. maddesinde ise İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü makine parkında bulunan ve ekonomik ömrünü dolduran 18 BE 927 plakalı, 27194130688710 motor numaralı, WDB2110421A884389 şase numaralı, 2006 model, Mercedes-Benz Marka, E-200 Kompressor Tip otomobilin satışı konusunun görüşülmesi ele alındı. Gündem maddesi incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.
Gündemin son maddesinde ise İl Milli Eğitim Danışma komisyonunda görevlendirilmek üzere II Genel Meclisince seçilecek, 2 Üyenin belirlenmesi ele alındı. Verilen önerge sonrasında komisyona Ömer Faruk Kaytez ve Hüseyin Çetiner seçildi.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.