ÇANKIRI-ŞABANÖZÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ » Karatekin Gazetesi haber kutsal yorum hürdür…
09 Eylül 2017

ÇANKIRI-ŞABANÖZÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ÇANKIRI-ŞABANÖZÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında
yapılacak olan Çankırı-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi hizmet binası yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların
her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale
edilecektir.
1 – İdarenin
Adresi : Yeni Mahalle Orta Cad. 18650 Şabanözü / ÇANKIRI
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet binası yapım işi
b) Yapılacağı yer : Şabanözü / ÇANKIRI
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır
e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile) : 3.892.000 TL
f) Geçici Teminatı : 272.440 TL
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı
Salonu Söğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati : 26/09/2017 – Saat: 10.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini,
uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben
yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek
Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza
Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel
sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,
idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren,
istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80′ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya
kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için. Yapım
İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat
Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış
teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın
genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını
taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen
ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazia hissesine sahip
mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belge.
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
G) Keşif bedelinin % 7 ‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak,
Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
J) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı
zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu.
2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun
olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Çankırı-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi
Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yeni Mahalle Orta Cad. 18650 Şabanözü / ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya
500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat
esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının
uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
10- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

post_views_counu Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.

Betmatik Safirbet Tipobet365 Betist bahis siteleri girisngsbahis.com girisceltabet.com pashagamingyeniadresi.com girisgoldenbahis.com
etil alkol
canlı bahis siteleri Betist bets10 youwin giriş kaçak bahis siteleri